SPKR Tomasi Silviano M. C.S. abp


abp dr Silviano M. Tomasi C.S.
Papieska Rada ds. Sprawiedliwo?ci i Pokoju, b. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie

Ur. w 1940 r. w Mussolente (W?ochy). Uko?czy? socjologi? i w tej dziedzinie uzyska? tytu? doktora na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. W 1965 r. otrzyma? ?wi?cenia kap?a?skie, a w 1989 r. zosta? mianowany przez Jana Paw?a II sekretarzem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podró?uj?cych oraz arcybiskupem tytularnym Cercina. Od 1996 do 2003 r. by? przedstawicielem Watykanu w krajach Afryki Wschodniej: Etiopii , Erytrei, a od 2000 r. równie? w D?ibuti. W latach 2003-2016 piastowa? funkcj? sta?ego Przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Obecnie jest pracownikiem Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwo?ci i Pokoju.