SPKR Saryusz-Wolski Jacek drdr Jacek Saryusz-Wolski

dr Jacek Saryusz-Wolski
Pose? do PE, Wiceprzewodnicz?cy EPL

Ur. w 1948 r. w ?odzi. Uko?czy? Uniwersytet ?ódzki i podyplomowe studia w Centre Europeen Universitaire w Nancy. W latach 1991-1996 pe?ni? funkcj? pe?nomocnika rz?du ds. integracji europejskiej oraz pomocy zagranicznej, a od 1999-2001 r. by? G?ównym Doradc? Prezesa Rady Ministrów ds. Integracji Europejskiej. W latach 2000-2001 piastowa? urz?d sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej i szefa Urz?du Komitetu Integracji Europejskiej. Jest dyrektorem Instytutu Unii Europejskiej w Collegium Civitas, przewodnicz?cym Centrum Europejskiego Natolin i Fundacji Kolegium Europejskiego. Od 2004 r. jest pos?em do Parlamentu Europejskiego, w którym w latach 2004-2007 sprawowa? funkcj? wiceprzewodnicz?cego. Obecnie Wiceprzewodnicz?cym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrze?cija?scy Demokraci) w Parlamencie Europejskim, jest tak?e cz?onkiem Komisji Spraw Zagranicznych PE ora Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz cz?onkiem Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.