SPKR Ochojska Janina


Janina Ochojska
Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej

Ur. 1955 r. w Gda?sku. W 1980 r. uko?czy?a astronomi? na Uniwersytecie Miko?aja Kopernika w Toruniu. Do 1984 r. pracowa?a w Pracowni Astrofizyki PAN w Centrum Astronomicznym im. Miko?aja Kopernika w Toruniu. Od ko?ca lat 70. zwi?zana z opozycj? demokratyczn?. Nale?a?a do ?Solidarno?ci?. Po wprowadzeniu stanu wojennego by?a zaanga?owana w dystrybucj? wydawnictw drugiego obiegu oraz w dzia?alno?? lokalnego komitetu zajmuj?cego si? pomoc? osobom represjonowanym i ich rodzinom. Jako wolontariuszka dzia?a?a dla francuskiej fundacji EquiLibre, koordynuj?c pomoc dla Polski. W 1989 r. wspó?tworzy?a polski oddzia? tej Fundacji, a w 1992 r. zorganizowa?a konwój polskiej pomocy dla by?ej Jugos?awii. W 1994 r. za?o?y?a Polsk? Akcj? Humanitarn?, w której obj??a funkcj? Prezesa. Wielokrotnie nagradzana i honorowana za swoj? dzia?alno??, m.in. Orderem Odrodzenia Polski, Orderem Narodowym Legii Honorowej, czy Orderem Ecco Homo.