SPKR Grzyb AndrzejAndrzej GRZYB
Pose? do PE, Wspó?przewodnicz?cy Polskiej Delegacji w EPL

Ur. w 1956 r. w Siedlikowie (woj. wielkopolskie). Absolwent Akademii Rolniczej i Wy?szej Szko?y Bankowej w Poznaniu. W latach 1993-1996 pe?ni? funkcj? Wiceprzewodnicz?cego Komisji Administracji i Spraw Wewn?trznych , pó?niej Przewodnicz?cego Sejmowej Komisji Integracji Europejskiej oraz Sejmowej Komisji ds. UE. Cz?onek Komisji Spraw Zagranicznych, a w latach 2001-2007 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W 2004 r. wybrany na pos?a do Parlamentu Europejskiego, którego mandat piastuje do dzi?. W PE jest m. in. cz?onkiem Komisji Ochrony ?rodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpiecze?stwa ?ywno?ci oraz cz?onkiem Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Cz?onek Rady Programowej Polskiego Instytutu Spraw Mi?dzynarodowych oraz Fundacji Solidarno?ci Mi?dzynarodowej.