SPKR Gobronidze Giorgi


Giorgi GOBRONIDZE
Dyrektor Wydzia?u Wspó?pracy Mi?dzynarodowej Uniwersytetu Pedagogicznego Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi

Absolwent stosunków mi?dzynarodowych, specjalista Regionalnego i Wspó?pracy oraz ekspertem ameryka?skiej niezale?nej rozg?o?ni radiowej Radia Free Georgia ds. stosunków mi?dzynarodowych.