SPKR Gardzinski Matthew John SChr ks. dr


ks. Matthew John Gardzinski SChr
Ekspert ds. migrantów w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podró?uj?cych

Ur. w 1980 r. w Oshawa (Kanada). W 1999 r. wst?pi? do Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Po zako?czonych studiach z filozofii i teologii w 2006 r. w?ród Polonii w USA, a nast?pnie we W?oszech. W 2011 r. zdoby? licencjat kanoniczny z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Gregoria?skim w Rzymie. Od stycznia 2012 r. jest odpowiedzialny za sektor Migrantów w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Migrantów i Uchod?ców. W 2013 r., zosta? równie? mianowany Prokuratorem Generalnym Towarzystwa Chrystusowego.