SPKR Figel Jan


Ján Figel
Specjalny Wys?annik UE ds. promocji wolno?ci religii i przekona? religijnych poza granicami UE

S?owacki wieloletni pose? do s?owackiego parlamentu. W latach 1998-2002 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w latach 1998-2003 G?ówny Negocjator w spawie przyst?pienia Republiki S?owackiej do Unii Europejskiej. Przedstawiciel Rz?du S?owacji w pracach Konwentu Europejskiego. W latach 2004-2009 Komisarz Unii Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i M?odzie?y. W latach 2010-2012 pe?ni? funkcj? wicepremiera oraz ministra transportu, poczty i telekomunikacji w rz?dzie s?owackim. Obecnie sprawuje urz?d Specjalnego Wys?annika ds. promocji wolno?ci religii i przekona? religijnych poza granicami UE.