SPKR Danilewicz Mykoła ks.


Ks. Myko?a DANILEWICZ
Z-ca Dyrektora Departamentu ds. Wspó?pracy z Ko?cio?ami w Ukrai?skim Ko?ciele Prawos?awnego Patriarchatu Moskiewskiego

Ur. w 1977 r., formacj? teologiczn? odby? w poczajowskim seminarium duchownym. W latach 1998-2003 studiowa? na Moskiewskiej Akademii Duchownej. Studiowa? tak?e w Grecji, W?oszech i Francji. W latach 2004-2007 pracowa? w Departamencie ds. Wspó?pracy z Ko?cio?ami Patriarchatu Moskiewskiego. ?wi?cenia kap?a?skie przyj?? w 2007 r. Od tego czasu zajmuje si? sprawami wspó?pracy z Ko?cio?ami z ramienia Ukrai?skiego Ko?cio?a Prawos?awnego Patriarchatu Moskiewskiego.