SPKR Czaczkowska Ewa dr


Dr Ewa CZACZKOWSKA
Historyk, dziennikarka, publicystka, pisarka

Ur. w 1961 r. Uko?czy?a histori? oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W 2013 r. uzyska?a tytu? doktora nauk historycznych. Zosta?a pracownikiem naukowym w Katedrze Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie. Jej dzia?alno?? naukowa obejmuje obszar bada? nad histori? mediów, biografistyk?, medioznawstwem. Jako dziennikarka pracowa?a w latach 1988-1990 w tygodniku ?Zielony Sztandar?, nast?pnie od 1990 do 2013 r. w dzienniku ?Rzeczpospolita?. W 2010 r. za?o?y?a Fundacj? Areopag XXI i zosta?a jej prezesem, a w 2011 r. portal internetowy Areopag21.pl. Wspó?pracuje z tygodnikami ?Go?? Niedzielny?, ?Do Rzeczy?, a tak?e ?Idziemy? oraz kwartalnikiem ?Homo Dei?, a od 2013 r. tak?e z portalem internetowym Stacja7. Wspó?organizowa?a Festiwal Filmów Dokumentalnych ?Kino z dusz??. Jest autork? ksi??ek biograficznych o ks. kard. Stefanie Wyszy?skim, ?w. Faustynie Kowalskiej, b?og. ks. Jerzym Popie?uszce. Za dorobek publicystyczny trzykrotnie zosta?a wyró?niona nagrod? ?Feniks? przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Jest cz?onkiem Mi?dzynarodowej Akademii Bo?ego Mi?osierdzia ,.