SPKR Buzek Jerzy prof.prof. Jerzy Buzek

Prof. dr hab. Jerzy Buzek
Pose? do PE, b. Przewodnicz?cy Parlamentu Europejskiego, b. Premier RP

Ur. w 1940 w ?mi?owicach w by?ej Czechos?owacji. W 1963 r. uko?czy? in?ynieri? chemiczn? na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki ?l?skiej. W 1969 r. otrzyma? tytu? doktora, w 1979 r. doktora habilitowanego, a w 1997 r. tytu? naukowy profesora nauk technicznych. W latach 1980-1986 i po roku 1989 r. dzia?a? w NSZZ ?Solidarno???. W 1997 r. uzyska? mandat pos?a z listy AWS. W latach 1997-2001 pe?ni? funkcj? premiera rz?du koalicji AWS-UW. Za jego rz?dów Polska przyst?pi?a do NATO, rozpocz?to równie? rozmowy nad przyst?pieniem Polski do Unii Europejskiej. Od 2004 r. jest pos?em do Europarlamentu. Od 2009 do 2012 r. pe?ni? funkcj? przewodnicz?cego Parlamentu Europejskiego. By? cz?onkiem Komisji Przemys?u, Bada? Naukowych i Energii oraz Ochrony ?rodowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpiecze?stwa ?ywno?ci. Przewodnicz?cy Komisji Przemys?u, Bada? Naukowych i Energii oraz Konferencji Przewodnicz?cych Komisji Parlamentu Europejskiego. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Orderem Or?a Bia?ego. Doktor honoris causa kilkunastu uczelni.