SPKR Budniak Jozef ks. prof


ks. prof. dr hab. Józef BUDNIAK
Uniwersytet ?l?ski w Katowicach , by?y Prezydent Mi?dzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej.

Ur. w 1952 r. w Cieszynie. Uko?czy? studia teologiczne w Wy?szym ?l?skim Seminarium Duchownym w Katowicach. Kap?an diecezji bielsko-?ywieckiej, profesor Uniwersytetu ?l?skiego. Prowadzi badania naukowe zwi?zane z teologi? ekumeniczn? i histori? Ko?cio?a ze szczególnym uwzgl?dnieniem problematyki wyznaniowej na terenach ?l?ska Cieszy?skiego i Republiki Czeskiej, jedno?ci chrze?cijan w Europie i wynikaj?cej z niej misji Ko?cio?a, oraz hagiografii i historii Ko?cio?a na ?l?sku, w Czechach i na Morawach. Jako wybitny ekspert w tych obszarach wyda? ponad sto publikacji naukowych i popularno-naukowych. Jest cz?onkiem Mi?dzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej, Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Krajowych Ekumenicznych Dni Biblijnych, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Sekcji Wyk?adowców i Profesorów Ekumenizmu.