SPKR Bodnar Adam dr


Dr Adam BODNAR
Rzecznik Praw Obywatelskich

Ur. 1977 r. w Trzebiatowie (woj. zachodniopomorskie). W 1999 r. uko?czy? prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2000 r. porównawcze studia prawa konstytucyjnego na Central European University w Budapeszcie. W 2006 r. uzyska? tytu? doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych UW. W latach 90. Anga?owa? si? w dzia?alno?? ruchów antyrasistowskich w Stowarzyszeniu ?Nigdy Wi?cej?. W latach 2010?2015 pe?ni? funkcj? wiceprezesa Helsi?skiej Fundacji Praw Cz?owieka. Jako adiunkt w Zak?adzie Praw Cz?owieka WPiA by? wyk?adowc? na Uniwersytecie Warszawskim. W 2008 r. zosta? ekspertem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, gdzie zaj?? si? doradztwem w zakresie przestrzegania praw cz?owieka w Polsce. Zasiada? w Radzie Ekspertów Europejskiego Instytutu na rzecz Równo?ci P?ci i Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Sprawowa? równie? funkcj? przewodnicz?cego rady programowej Fundacji Panoptykon, prezesa Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Ho?dy. W 2011 r. wyró?niony zosta? Nagrod? Tolerancji przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa. W 2015 r. obj?? stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.