SPKR Bazán José-Luis


dr José-Luis Bazán
Doradca COMECE ds. Migracji, Azylu i Wolno?ci Religijnej

Ur. w 1966 r. w San Sebastian. Uzyska? doktorat na podstawie pracy nt. Praw Cz?owieka w Prawie Mi?dzynarodowym na Uniwersytecie Nawarry , gdzie by? sekretarzem Instytutu Praw Cz?owieka. Jest specjalist? w dziedzinie mi?dzynarodowej i konstytucyjnej ochrony praw cz?owieka. Wyk?ada? w Instytucie Katolickim w Pary?u i na Uniwersytecie Króla Juana Carlosa w Madrycie. Dzi?ki uczestnictwu w wielu konferencjach, np. w Santiago de Chile, Meksyku D.F., Rio de Janeiro i Buenos Aires jego dzia?alno?? akademicka rozwija?a si? równie? w Ameryce ?aci?skiej. Opublikowa? kilka opracowa? i artyku?ów naukowych na temat praw cz?owieka, a w szczególno?ci wolno?ci religijnej, praw dzieci oraz prawa do edukacji. By? równie? doradc? S?du Najwy?szego w Hiszpanii i Europejskiego Trybuna?u Praw Cz?owieka w Strasburgu w sprawach dotycz?cych praw rodzicielskich oraz wolno?? sumienia i religii. Obecnie jest radc? prawnym COMECE ds. Migracji, Azylu i Wolno?ci Religijnej, a tak?e wyk?adowc? Praw Podstawowych na Mi?dzynarodowym Uniwersytecie w La Rioja (Logrono, Hiszpania).