SPKR Krupa Jacek

Jacek KRUPA Marszałek Województwa Małopolskiego Ur. w 1955 r. w Skawinie (woj. małopolskie). Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W 1981 r. należał do „Solidarności” oraz przewodniczył komisji zakładowej w Hucie Aluminium w Skawinie. W latach 1990-1998 pełnił funkcję burmistrza miasta i gminy Skawina. Od 1998 do 2005 r. był wicestarostą, a następnie starostą powiatu krakowskiego. Należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, a w latach 2005-2011 był posłem Platformy Obywatelskiej. Zasiadał wówczas […]

SPKR Jaworski Lubomir ks

Ks. Lubomir JAWORSKI Kapelan Grecko-Katolickiego Departamentu Polowego Si? Zbrojnych Republiki Ukrainy Ur. w1982 r. W latach2000-2005 studiowa? na Uniwersytecie Kardyna?a Wyszyńskiego. Od 2006 piastuje funkcje zast?pcy dyrektora Grecko-Katolickiego Departamentu Polowego Si? Zbrojnych Republiki Ukrainy. Od 2001 r. do chwili obecnej piastuje tak?e funkcj? dyrektora generalnego Centrum Pielgrzymkowego Ukrai?skiego Ko?cio?a Grecko-Katolickiego. W latach 2009 ,2015 i 2016 pe?ni? funkcj? sekretarza Rady ds. Opieki Duszpasterskiej przy Ukrai?skim Ministerstwie […]

SPKR Grzyb Andrzej

Andrzej GRZYB Pose? do PE, Wspó?przewodnicz?cy Polskiej Delegacji w EPL Ur. w 1956 r. w Siedlikowie (woj. wielkopolskie). Absolwent Akademii Rolniczej i Wy?szej Szko?y Bankowej w Poznaniu. W latach 1993-1996 pe?ni? funkcj? Wiceprzewodnicz?cego Komisji Administracji i Spraw Wewn?trznych , pó?niej Przewodnicz?cego Sejmowej Komisji Integracji Europejskiej oraz Sejmowej Komisji ds. UE. Cz?onek Komisji Spraw Zagranicznych, a w latach 2001-2007 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W 2004 r. wybrany na pos?a do Parlamentu Europejskiego, którego mandat piastuje […]

SPKR Godlewski Andrzej

Andrzej GODLEWSKI Publicysta, wyk?adowca na Uniwersytecie SWPS, by?y wicedyrektor TVP1 Ur. w 1970 r. w Reszlu (woj. warmi?sko-mazurskie). W latach 1988-1995 studiowa? germanistyk? oraz politologi? na Uniwersytecie w Lipsku, Uniwersytecie Wiede?skim i Uniwersytecie Warszawskim. Publikowa? w ?Go?ciu Niedzielnym?, ?Wprost?, ?Newsweeku?, ?Rzeczpospolitej?, ??yciu? i ?Nowym Pa?stwie?. Sprawy polskie komentuje w niemieckoj?zycznym serwisie Polskiego Radia dla Zagranicy. W latach 2004?2006 prowadzi? dzia? publicystyki Telewizji Polskiej , w latach 2006-2007 dzia? opinii w ?Dzienniku?, […]

SPKR Gobronidze Giorgi

Giorgi GOBRONIDZE Dyrektor Wydzia?u Wspó?pracy Mi?dzynarodowej Uniwersytetu Pedagogicznego Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi Absolwent stosunków mi?dzynarodowych, specjalista Regionalnego i Wspó?pracy oraz ekspertem ameryka?skiej niezale?nej rozg?o?ni radiowej Radia Free Georgia ds. stosunków mi?dzynarodowych.

SPKR Dziurach Bohdan bp

Bp Bohdan DZIURACH Sekretarz Synodu Biskupów Ukrai?skiego Ko?cio?a grecko-katolickiego Ur. w 1967 r. w Horucku (Ukraina). ?wi?cenia kap?a?skie otrzyma? w 1991 r. Ks. Bohdan Dziurach jest biskupem pomocniczym archieparchii kijowskiej oraz biskupem tytularnym Vagady. Od 2006 r. pe?ni funkcj? sekretarza Synodu Biskupów Ukrai?skiej Cerkwi Greckokatolickiej, a od 2009 r. jest kierownikiem administracji Cerkwi.

SPKR Czaczkowska Ewa dr

Dr Ewa CZACZKOWSKA Historyk, dziennikarka, publicystka, pisarka Ur. w 1961 r. Uko?czy?a histori? oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W 2013 r. uzyska?a tytu? doktora nauk historycznych. Zosta?a pracownikiem naukowym w Katedrze Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie. Jej dzia?alno?? naukowa obejmuje obszar bada? nad histori? mediów, biografistyk?, medioznawstwem. Jako dziennikarka pracowa?a w latach 1988-1990 w tygodniku ?Zielony […]

SPKR Budniak Jozef ks. prof

ks. prof. dr hab. Józef BUDNIAK Uniwersytet ?l?ski w Katowicach , by?y Prezydent Mi?dzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej. Ur. w 1952 r. w Cieszynie. Uko?czy? studia teologiczne w Wy?szym ?l?skim Seminarium Duchownym w Katowicach. Kap?an diecezji bielsko-?ywieckiej, profesor Uniwersytetu ?l?skiego. Prowadzi badania naukowe zwi?zane z teologi? ekumeniczn? i histori? Ko?cio?a ze szczególnym uwzgl?dnieniem problematyki wyznaniowej na terenach ?l?ska Cieszy?skiego i Republiki Czeskiej, jedno?ci chrze?cijan w Europie i wynikaj?cej z niej misji Ko?cio?a, oraz hagiografii […]

SPKR Bodnar Adam dr

Dr Adam BODNAR Rzecznik Praw Obywatelskich Ur. 1977 r. w Trzebiatowie (woj. zachodniopomorskie). W 1999 r. uko?czy? prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2000 r. porównawcze studia prawa konstytucyjnego na Central European University w Budapeszcie. W 2006 r. uzyska? tytu? doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych UW. W latach 90. Anga?owa? si? w dzia?alno?? ruchów antyrasistowskich w Stowarzyszeniu ?Nigdy Wi?cej?. W latach 2010?2015 pe?ni? funkcj? wiceprezesa Helsi?skiej Fundacji Praw Cz?owieka. […]

SPKR Gardzinski Matthew John SChr ks. dr

ks. Matthew John Gardzinski SChr Ekspert ds. migrantów w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podró?uj?cych Ur. w 1980 r. w Oshawa (Kanada). W 1999 r. wst?pi? do Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Po zako?czonych studiach z filozofii i teologii w 2006 r. w?ród Polonii w USA, a nast?pnie we W?oszech. W 2011 r. zdoby? licencjat kanoniczny z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Gregoria?skim w Rzymie. Od stycznia 2012 r. jest odpowiedzialny za sektor Migrantów w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Migrantów i Uchod?ców. W 2013 r., […]

SPKR Danilewicz Mykoła ks.

Ks. Myko?a DANILEWICZ Z-ca Dyrektora Departamentu ds. Wspó?pracy z Ko?cio?ami w Ukrai?skim Ko?ciele Prawos?awnego Patriarchatu Moskiewskiego Ur. w 1977 r., formacj? teologiczn? odby? w poczajowskim seminarium duchownym. W latach 1998-2003 studiowa? na Moskiewskiej Akademii Duchownej. Studiowa? tak?e w Grecji, W?oszech i Francji. W latach 2004-2007 pracowa? w Departamencie ds. Wspó?pracy z Ko?cio?ami Patriarchatu Moskiewskiego. ?wi?cenia kap?a?skie przyj?? w 2007 r. Od tego czasu zajmuje si? sprawami wspó?pracy z Ko?cio?ami z ramienia Ukrai?skiego Ko?cio?a Prawos?awnego Patriarchatu […]

SPKR Figel Jan

Ján Figel Specjalny Wys?annik UE ds. promocji wolno?ci religii i przekona? religijnych poza granicami UE S?owacki wieloletni pose? do s?owackiego parlamentu. W latach 1998-2002 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w latach 1998-2003 G?ówny Negocjator w spawie przyst?pienia Republiki S?owackiej do Unii Europejskiej. Przedstawiciel Rz?du S?owacji w pracach Konwentu Europejskiego. W latach 2004-2009 Komisarz Unii Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i M?odzie?y. W latach 2010-2012 pe?ni? funkcj? wicepremiera oraz ministra […]

SPKR Saryusz-Wolski Jacek dr

dr Jacek Saryusz-Wolski Pose? do PE, Wiceprzewodnicz?cy EPL Ur. w 1948 r. w ?odzi. Uko?czy? Uniwersytet ?ódzki i podyplomowe studia w Centre Europeen Universitaire w Nancy. W latach 1991-1996 pe?ni? funkcj? pe?nomocnika rz?du ds. integracji europejskiej oraz pomocy zagranicznej, a od 1999-2001 r. by? G?ównym Doradc? Prezesa Rady Ministrów ds. Integracji Europejskiej. W latach 2000-2001 piastowa? urz?d sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej i szefa Urz?du Komitetu Integracji Europejskiej. Jest dyrektorem Instytutu Unii […]

SPKR Bazán José-Luis

dr José-Luis Bazán Doradca COMECE ds. Migracji, Azylu i Wolno?ci Religijnej Ur. w 1966 r. w San Sebastian. Uzyska? doktorat na podstawie pracy nt. Praw Cz?owieka w Prawie Mi?dzynarodowym na Uniwersytecie Nawarry , gdzie by? sekretarzem Instytutu Praw Cz?owieka. Jest specjalist? w dziedzinie mi?dzynarodowej i konstytucyjnej ochrony praw cz?owieka. Wyk?ada? w Instytucie Katolickim w Pary?u i na Uniwersytecie Króla Juana Carlosa w Madrycie. Dzi?ki uczestnictwu w wielu konferencjach, np. w Santiago de Chile, Meksyku […]

SPKR Ochojska Janina

Janina Ochojska Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Ur. 1955 r. w Gda?sku. W 1980 r. uko?czy?a astronomi? na Uniwersytecie Miko?aja Kopernika w Toruniu. Do 1984 r. pracowa?a w Pracowni Astrofizyki PAN w Centrum Astronomicznym im. Miko?aja Kopernika w Toruniu. Od ko?ca lat 70. zwi?zana z opozycj? demokratyczn?. Nale?a?a do ?Solidarno?ci?. Po wprowadzeniu stanu wojennego by?a zaanga?owana w dystrybucj? wydawnictw drugiego obiegu oraz w dzia?alno?? lokalnego komitetu zajmuj?cego si? pomoc? osobom represjonowanym i ich rodzinom. Jako wolontariuszka […]

SPKR Bienek Mieczysław gen. dr

gen. dr Mieczysław Bienek Genera? Wojska Polskiego w stanie spoczynku Ur. w 1951 r. w Krapkowicach (woj. opolskie). Absolwent Akademii Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola ?wierczewskiego, i Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii. W 2004 r. obroni? doktorat w zakresie bezpiecze?stwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Cz?onek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego w Warszawie oraz w Waszyngtonie. Profesor wizytuj?cy Kolegium Obrony NATO w Rzymie oraz Narodowego Uniwersytetu Obrony w Waszyngtonie. Od stycznia do lipca 2004 r. dowódca […]

SPKR Buzek Jerzy prof.

Prof. dr hab. Jerzy Buzek Pose? do PE, b. Przewodnicz?cy Parlamentu Europejskiego, b. Premier RP Ur. w 1940 w ?mi?owicach w by?ej Czechos?owacji. W 1963 r. uko?czy? in?ynieri? chemiczn? na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki ?l?skiej. W 1969 r. otrzyma? tytu? doktora, w 1979 r. doktora habilitowanego, a w 1997 r. tytu? naukowy profesora nauk technicznych. W latach 1980-1986 i po roku 1989 r. dzia?a? w NSZZ ?Solidarno???. W 1997 r. uzyska? mandat pos?a z listy AWS. W latach 1997-2001 pe?ni? funkcj? […]

SPKR Tomasi Silviano M. C.S. abp

abp dr Silviano M. Tomasi C.S. Papieska Rada ds. Sprawiedliwo?ci i Pokoju, b. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie Ur. w 1940 r. w Mussolente (W?ochy). Uko?czy? socjologi? i w tej dziedzinie uzyska? tytu? doktora na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. W 1965 r. otrzyma? ?wi?cenia kap?a?skie, a w 1989 r. zosta? mianowany przez Jana Paw?a II sekretarzem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podró?uj?cych oraz arcybiskupem tytularnym Cercina. Od 1996 do 2003 r. by? przedstawicielem Watykanu w krajach […]

SPKR Pöttering Hans-Gert dr

dr Hans-Gert Pöttering były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera Urodzony w 1945 r. w Bersenbrück, w Dolnej Saksonii (Niemcy). Studiował prawo, politologię i historię na Uniwersytecie w Bonn, Uniwersytecie w Genewie oraz na Columbia University w Nowym Jorku. W 1974 r. uzyskał tytuł doktora, a w 1995 r. tytuł profesora honorowego. Od 1979 do 2014 r. był posłem do Parlamentu Europejskiego, w latach 1994-1999 wiceprzewodniczącym, a w latach 1999-2007 r. przewodniczącym frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. […]

Organiser WokolNas

Wydawnictwo „Wokół nas” Powstało na początku lat 80, jako drugoobiegowe wydawnictwo zajmujące się wydawaniem publikacji zatrzymanych przez cenzurę. W okresie przedakcesyjnym specjalizowało się w wydawnictwach zajmujących się sprawami Śląska oraz integracją europejską, wydając blisko 200 różnego rodzaju publikacji. Dzisiaj zajmuje się publikacjami z zakresu udziału Kościoła w integracji europejskiej oraz jest jednym z wiodących wydawnictw zajmujących się publikacją kalendarzy książkowych.  

Organiser EPP

EPP – ang. European People’s Party Europejska Partia Ludowa, partia polityczna, w skład której wchodzą głównie partie proeuropejskie, chadeckie, ludowe, konserwatywno-liberalne i demokratyczne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz szeregu innych państw Europy. Powstała 8 lipca 1976 z inicjatywy Europejskiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej wchodzącej w skład Międzynarodówki Chrześcijańsko-Demokratycznej. W jej skład wchodzą 73 partie członkowskie z 39 krajów, kilkunastu szefów państw i rządów Unii Europejskiej. Rekrutują się z niej liczni członkowie Komisji Europejskiej (w tym Przewodniczący Komisji […]

Organiser EPL

Grupa EPL Grupa EPL czyli Frakcja Europejskiej Partii Ludowej, stanowi największą grupę polityczną w obecnym Parlamencie Europejskim. Założona w czerwcu 1953 r. pod nazwą Grupa Chrześcijańskich Demokratów, jeszcze w początkach działalności Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, odgrywała dużą rolę na każdym etapie rozwoju Unii Europejskiej, od jej zalążka aż po aktualną dyskusję nad przyszłą konstytucją dla Europy. Grupa zrzesza chrześcijańskich demokratów i inne ugrupowania […]

Organiser UPJP2

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Uczelnia wywodzi się ze struktur najstarszej polskiej uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego (wcześniej Studium Generale), w którym od 1397 r. funkcjonował Wydział Teologiczny. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Wydział stanowił centrum myśli teologicznej. W 1954 komunistyczny rząd polski usunął Wydział Teologiczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale Wydział nie zaprzestał swojej działalności. Przełomowym wydarzeniem w dziejach Wydziału było wydanie przez […]

Organiser R. Schuman Foundation

Fundacja im. Roberta Schumana w Luksemburgu Działa od 1989 r. Krótko przed upadkiem muru berlińskiego założyli ją chadeccy politycy UE. Jest niezależną fundacją wspierającą współpracę chrześcijańskich demokratów, przybliża młodym politykom instytucje i zasady integracji europejskiej. Kształci polityków, uczy uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim i w europejskiej debacie publicznej. Wspiera procesy demokratyczne, prowadząc działalność wydawniczą, organizując seminaria polityczne, naukowo-historyczne oraz animując dialog kulturowy, zwłaszcza w obszarze relacji […]

Organiser KAS

Fundacja Konrada Adenauera Związana jest od wielu lat z niemiecką Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU). Obecna w 130 krajach, wspiera w nich ugrupowania odwołujące się do wartości chrześcijańskich w życiu społecznym i politycznym. W Polsce otworzyła biuro w 1989 r. Było to pierwsze biuro Fundacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Fundacja Adenauera oferuje zdobyte w ciągu dziesięcioleci działalności know-how, korzystając z niemieckich doświadczeń zajmuje się głównie propagowaniem nowoczesnych metod naprawiania gospodarki […]