IDEA

 

W 2000 roku, podczas spotkania Rafała Budnika i Michała Góry z ówczesnym sekretarzem Ojca Świętego Jana Pawła II bp. Stanisławem Dziwiszem, powstała idea stworzenia wydarzenia poświęconego relacjom między Kościołem a Europą, między chrześcijaństwem a sferą publiczną i polityczną w Unii Europejskiej. Tak narodziły się coroczne międzynarodowe spotkania wielu środowisk i debaty o najbardziej aktualnych problemach nurtujących naszą europejską cywilizację. Konferencja, która odtąd przyjęła przewodnie hasło „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, od początku organizowana jest przez Komitet Organizacyjny, na czele którego przez długie lata stał bp Tadeusz Pieronek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Fundację Konrada Adenauera oraz Fundację im. Roberta Schumana w Luksemburgu. Koordynatorami przedsięwzięcia są: Falk Altenberger, Rafał Budnik, Małgorzata Chudzio, Hanna Dmochowska i Michał Góra.

GRUPA

 

HONOROWY PRZEWODNICZĄCY

Kardynał dr Stanisław Dziwisz, arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej. Urodził się w 1939 r. w Rabie Wyżnej k. Rabki. Jest absolwentem Wydziału Filozofii i Teologii Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. W 1967 r. zdobył licencjat z teologii, a w 1981 r. uzyskał tytuł doktorski. W 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk krakowskiego arcybiskupa, późniejszego papieża Karola Wojtyły. Od 1966 r. był jego sekretarzem w Krakowie, a następnie w Watykanie. W 1998 r. otrzymał święcenia biskupie z rąk Jana Pawła II. Służył papieżowi aż do jego śmierci w kwietniu 2005 r. W 2003 r. został wyświęcony na arcybiskupa, a dwa lata później mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim przez papieża Benedykta XVI. Jako metropolita krakowski objął urząd Wielkiego Kanclerza Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Przyczynił się do podniesienia uczelni do godności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W 2006 r. otrzymał szaty kardynalskie. 8 grudnia 2016 r. papież Franciszek przyjął rezygnację kard. Dziwisza z urzędu metropolity krakowskiego.


 

CZŁONKOWIE

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Studiował na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1993. W latach 1996-2000 odbył studia doktoranckie na KUL – doktorat z teologii duchowości. W roku 2006 uzyskał na Papieskiej Akademii Teologicznej stopień doktora habilitowanego, a w grudniu 2013 r. tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Prowadził badania naukowe na uniwersytetach we Francji i Niemczech. W 2010 r. został wybrany na prodziekana Wydziału Teologicznego, a w 2012 r. powierzono mu funkcję dziekana tegoż wydziału. Funkcję rektora UPJPII pełni od września 2014 r.

Małgorzata Chudzio, magister historii, pracownik Biura Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Prowadzi biuro konferencji (e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl).

Rafał Budnik, wydawca publikacji z zakresu europeistyki, dialogu polsko-niemieckiego, literatury pięknej, publikacji o Śląsku. Pierwszy polski stypendysta Fundacji im. Roberta Schumana w Luksemburgu. Wieloletni współpracownik środowisk chrześcijańskich w Parlamencie Europejskim (e-mail: wokolnas@plusnet.pl).

Michał Góra, magister teologii (specjalizacja religioznawcza, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego), doktor nauk politycznych (Uniwersytet Jagielloński), dyplom Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft w Bad Harzburg, publicysta „Gościa Niedzielnego” (w latach 1996-2004), autor wielu publikacji w zakresie polityki UE, geopolityki, ochrony środowiska i polityki naukowo-edukacyjnej, był doradcą ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz radcą w Ministerstwie Środowiska, obecnie dyrektor Programu Baltic Desk w Warsaw Enterprise Institute. (e-mail: am_gora@poczta.onet.pl).

 

 

Fundacja Konrada Adenauera

Związana jest od wielu lat z niemiecką Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU). Obecna w 130 krajach, wspiera w nich ugrupowania odwołujące się do wartości chrześcijańskich w życiu społecznym i politycznym. W Polsce otworzyła biuro w 1989 r. Było to pierwsze biuro Fundacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Fundacja Adenauera oferuje zdobyte w ciągu dziesięcioleci działalności know-how, korzystając z niemieckich doświadczeń zajmuje się głównie propagowaniem nowoczesnych metod naprawiania gospodarki i systemu prawnego. Organizuje konferencje, sympozja, szkolenia oraz regularne spotkania elit politycznych i gospodarczych. Biura Fundacji pomagają także instytucjom naukowym.  www.kas.pl

Fundacja im. Roberta Schumana
w Luksemburgu

Działa od 1989 r. Krótko przed upadkiem muru berlińskiego założyli ją chadeccy politycy UE. Jest niezależną fundacją wspierającą współpracę chrześcijańskich demokratów, przybliża młodym politykom instytucje i zasady integracji europejskiej. Kształci polityków, uczy uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim i w europejskiej debacie publicznej. Wspiera procesy demokratyczne, prowadząc działalność wydawniczą, organizując seminaria polityczne, naukowo-historyczne oraz animując dialog kulturowy, zwłaszcza w obszarze relacji między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi. Szczególnie aktywnie działa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. www.schumanfoundation.eu

https://phonefindservice.ca

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Uczelnia wywodzi się ze struktur najstarszej polskiej uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego (wcześniej Studium Generale), w którym od 1397 r. funkcjonował Wydział Teologiczny. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Wydział stanowił centrum myśli teologicznej. W 1954 komunistyczny rząd polski usunął Wydział Teologiczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale Wydział nie zaprzestał swojej działalności. Przełomowym wydarzeniem w dziejach Wydziału było wydanie przez Ojca Świętego Jana Pawła II 8 grudnia 1981 r., motu proprio Beata Hedvigis, na mocy którego ustanowiona została Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, składająca się z trzech wydziałów: teologii, filozofii i historii Kościoła. 19 czerwca 2009 r. papież Benedykt XVI podniósł Akademię do rangi Uniwersytetu. Dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie prowadzi swoje badania naukowe i zajęcia dydaktyczne na sześciu wydziałach: Teologicznym Buy Zithromax without Prescription , Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Prawa Kanonicznego oraz Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie i liczy ponad 3000 studentów oraz około 330 pracowników.  www.upjp2.edu.pl

Grupa EPL

Grupa EPL czyli Frakcja Europejskiej Partii Ludowej, stanowi największą grupę polityczną w obecnym Parlamencie Europejskim. Założona w czerwcu 1953 r. pod nazwą Grupa Chrześcijańskich Demokratów, jeszcze w początkach działalności Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, odgrywała dużą rolę na każdym etapie rozwoju Unii Europejskiej, od jej zalążka aż po aktualną dyskusję nad przyszłą konstytucją dla Europy. Grupa zrzesza chrześcijańskich demokratów i inne ugrupowania polityczne centrum i centroprawicy z 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Partie wchodzące w skład grupy EPL oraz jej członkowie stowarzyszeni wspólnie dążą do przezwyciężenia prymatu lewicy w państwach członkowskich oraz do stworzenia bardziej konkurencyjnej i demokratycznej Europy, bliższej jej obywatelom. Przewodniczącym Grupy jest Manfred Weber. www.eppgroup.eu/pl

Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej
(COMECE – Commissio Episcopatuum Communitatis Europaeae)

Komisja składa się z delegowanych biskupów, przedstawicieli 26 konferencji episkopatów krajów Unii Europejskiej. Stały sekretariat Komisji znajduje się w Brukseli. COMECE powstała 3 marca 1980 roku. Jej poprzedniczką w latach 1976-1980 była Europejska Katolicka Agencja Informacji Duszpasterskiej (SIPECA). Utworzenie świeckiej organizacji współpracy między konferencjami biskupów a Wspólnotami Europejskimi było przedmiotem wielu spotkań i rozmów. Dyskusje te doprowadziły w roku 1979 , krótko przed pierwszymi bezpośrednimi wyborami do Parlamentu Europejskiego, do ustanowienia COMECE. Działalność COMECE finansowana jest przez Radę Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

Zadania i cele COMECE to: monitorowanie i analiza procesów politycznych w Unii Europejskiej, rozwijanie świadomości wewnątrz wspólnoty Kościoła na temat prawodawstwa, rozwoju i polityki Unii Europejskiej, umożliwianie bieżącego dialogu z instytucjami UE (Komisją Europejską, Radą Unii Europejskiej, Parlamentem Europejskim) m.in. poprzez organizację spotkań, seminariów, konferencji i udział w konsultacjach prowadzonych przez Komisję Europejską, budzenie refleksji o wyzwaniach zjednoczonej Europy na gruncie Katolickiej Nauki Społecznej, pomoc Kościołowi na Wschodzie, zwłaszcza w perspektywie integracji wschodniej części Europy.  www.comece.eu

EPP – ang. European People’s Party

Europejska Partia Ludowa, partia polityczna, w skład której wchodzą głównie partie proeuropejskie, chadeckie, ludowe, konserwatywno-liberalne i demokratyczne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz szeregu innych państw Europy. Powstała 8 lipca 1976 z inicjatywy Europejskiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej wchodzącej w skład Międzynarodówki Chrześcijańsko-Demokratycznej. W jej skład wchodzą 73 partie członkowskie z 39 krajów, kilkunastu szefów państw i rządów Unii Europejskiej. Rekrutują się z niej liczni członkowie Komisji Europejskiej (w tym Przewodniczący Komisji Europejskiej) oraz obecny Przewodniczący Rady Europejskiej. Reprezentacją EPP w Parlamencie Europejskim, począwszy od I kadencji w 1979, jest Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci); jest ona obecnie największą frakcją parlamentarną.  www.epp.eu

Wydawnictwo „Wokół nas”

Powstało na początku lat 80, jako drugoobiegowe wydawnictwo zajmujące się wydawaniem publikacji zatrzymanych przez cenzurę. W okresie przedakcesyjnym specjalizowało się w wydawnictwach zajmujących się sprawami Śląska oraz integracją europejską, wydając blisko 200 różnego rodzaju publikacji. Dzisiaj zajmuje się publikacjami z zakresu udziału Kościoła w integracji europejskiej oraz jest jednym z wiodących wydawnictw zajmujących się publikacją kalendarzy książkowych.  www.wokolnas.pl