IDEA


 

W 2000 roku, podczas spotkania Rafała Budnika i Michała Góry z ówczesnym sekretarzem Ojca Świętego Jana Pawła II bp. Stanisławem Dziwiszem, powstała idea stworzenia wydarzenia poświęconego relacjom między Kościołem a Europą, między chrześcijaństwem a sferą publiczną i polityczną w Unii Europejskiej. Tak narodziły się coroczne międzynarodowe spotkania wielu środowisk i debaty o najbardziej aktualnych problemach nurtujących naszą europejską cywilizację. Konferencja, która odtąd przyjęła przewodnie hasło „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, od początku organizowana jest przez Komitet Organizacyjny, na czele którego stoi bp Tadeusz Pieronek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Fundację Konrada Adenauera oraz Fundację im. Roberta Schumana w Luksemburgu. Koordynatorami przedsięwzięcia są: Falk Altenberger, Rafał Budnik, Małgorzata Chudzio, Hanna Dmochowska i Michał Góra.

GRUPA

 

PRZEWODNICZĄCY

Bp Tadeusz Pieronek, profesor prawa kanonicznego. Pochodzi z Radziechów k. Żywca. W latach 1951-1954 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, później w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. W latach 1956-1960 kontynuował naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1961-1965 studiował na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Uzyskał habilitację w 1975 r., a tytuł profesora prawa kanonicznego w 1987 r. W 1992 r. otrzymał z rąk papieża Jana Pawła II sakrę biskupią. W latach 1993-1998 pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowych Konferencji pt. „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”. Od 1998 do 2004 r. sprawował funkcję rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie).

 

CZŁONKOWIE

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Studiował na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1993. W latach 1996-2000 odbył studia doktoranckie na KUL – doktorat z teologii duchowości. W roku 2006 uzyskał na Papieskiej Akademii Teologicznej stopień doktora habilitowanego, a w grudniu 2013 r. tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Prowadził badania naukowe na uniwersytetach we Francji i Niemczech. W 2010 r. został wybrany na prodziekana Wydziału Teologicznego, a w 2012 r. powierzono mu funkcję dziekana tegoż wydziału. Funkcję rektora UPJPII pełni od września 2014 r.

Małgorzata Chudzio, magister historii, pracownik Biura Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Prowadzi biuro konferencji (e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl).

Rafał Budnik, wydawca publikacji z zakresu europeistyki, dialogu polsko-niemieckiego, literatury pięknej, publikacji o Śląsku. Pierwszy polski stypendysta Fundacji im. Roberta Schumana w Luksemburgu. Wieloletni współpracownik środowisk chrześcijańskich w Parlamencie Europejskim (e-mail: wokolnas@plusnet.pl).

Michał Góra, magister teologii (specjalizacja religioznawcza, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego), doktor nauk politycznych (Uniwersytet Jagielloński), dyplom Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft w Bad Harzburg, publicysta „Gościa Niedzielnego” (w latach 1996-2004), autor wielu publikacji w zakresie polityki UE, geopolityki, ochrony środowiska i polityki naukowo-edukacyjnej, był doradcą ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz radcą w Ministerstwie Środowiska, obecnie dyrektor Programu Baltic Desk w Warsaw Enterprise Institute. (e-mail: am_gora@poczta.onet.pl).

 

 

Fundacja Konrada Adenauera

Związana jest od wielu lat z niemiecką Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU). Obecna w 130 krajach, wspiera w nich ugrupowania odwołujące się do wartości chrześcijańskich w życiu społecznym i politycznym. W Polsce otworzyła biuro w 1989 r. Było to pierwsze biuro Fundacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Fundacja Adenauera oferuje zdobyte w ciągu dziesięcioleci działalności know-how puttygen download , korzystając z niemieckich doświadczeń zajmuje się głównie propagowaniem nowoczesnych metod naprawiania gospodarki i systemu prawnego. Organizuje konferencje, sympozja, szkolenia oraz regularne spotkania elit politycznych i gospodarczych. Biura Fundacji pomagają także instytucjom naukowym.  www.kas.pl

Fundacja im. Roberta Schumana
w Luksemburgu

Działa od 1989 r. Krótko przed upadkiem muru berlińskiego założyli ją chadeccy politycy UE. Jest niezależną fundacją wspierającą współpracę chrześcijańskich demokratów, przybliża młodym politykom instytucje i zasady integracji europejskiej. Kształci polityków, uczy uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim i w europejskiej debacie publicznej. Wspiera procesy demokratyczne, prowadząc działalność wydawniczą, organizując seminaria polityczne, naukowo-historyczne oraz animując dialog kulturowy, zwłaszcza w obszarze relacji między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi. Szczególnie aktywnie działa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. www.schumanfoundation.eu

puttygen ssh

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie

Uczelnia wywodzi się ze struktur najstarszej polskiej uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego (wcześniej Studium Generale), w którym od 1397 r. funkcjonował Wydział Teologiczny. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Wydział stanowił centrum myśli teologicznej. W 1954 komunistyczny rząd polski usunął Wydział Teologiczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale Wydział nie zaprzestał swojej działalności. Przełomowym wydarzeniem w dziejach Wydziału było wydanie przez Ojca Świętego Jana Pawła II 8 grudnia 1981 r., motu proprio Beata Hedvigis, na mocy którego ustanowiona została Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, składająca się z trzech wydziałów: teologii, filozofii i historii Kościoła. 19 czerwca 2009 r. papież Benedykt XVI podniósł Akademię do rangi Uniwersytetu. Dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie prowadzi swoje badania naukowe i zajęcia dydaktyczne na sześciu wydziałach: Teologicznym, Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Prawa Kanonicznego oraz Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie i liczy ponad 3000 studentów oraz około 330 pracowników.  www.upjp2.edu.pl

puttygen download

Grupa EPL

Grupa EPL czyli Frakcja Europejskiej Partii Ludowej, stanowi największą grupę polityczną w obecnym Parlamencie Europejskim. Założona w czerwcu 1953 r. pod nazwą Grupa Chrześcijańskich Demokratów, jeszcze w początkach działalności Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, odgrywała dużą rolę na każdym etapie rozwoju Unii Europejskiej, od jej zalążka aż po aktualną dyskusję nad przyszłą konstytucją dla Europy. Grupa zrzesza chrześcijańskich demokratów i inne ugrupowania polityczne centrum i centroprawicy z 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Partie wchodzące w skład grupy EPL oraz jej członkowie stowarzyszeni wspólnie dążą do przezwyciężenia prymatu lewicy w państwach członkowskich oraz do stworzenia bardziej konkurencyjnej i demokratycznej Europy PuTTY , bliższej jej obywatelom. Przewodniczącym Grupy jest Manfred Weber. www.eppgroup.eu/pl

Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej
(COMECE – Commissio Episcopatuum Communitatis Europaeae)

Komisja składa się z delegowanych biskupów, przedstawicieli 26 konferencji episkopatów krajów Unii Europejskiej. Stały sekretariat Komisji znajduje się w Brukseli. COMECE powstała 3 marca 1980 roku. Jej poprzedniczką w latach 1976-1980 była Europejska Katolicka Agencja Informacji Duszpasterskiej (SIPECA). Utworzenie świeckiej organizacji współpracy między konferencjami biskupów a Wspólnotami Europejskimi było przedmiotem wielu spotkań i rozmów. Dyskusje te doprowadziły w roku 1979 puttygen ssh , krótko przed pierwszymi bezpośrednimi wyborami do Parlamentu Europejskiego, do ustanowienia COMECE. Działalność COMECE finansowana jest przez Radę Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

Zadania i cele COMECE to: monitorowanie i analiza procesów politycznych w Unii Europejskiej, rozwijanie świadomości wewnątrz wspólnoty Kościoła na temat prawodawstwa, rozwoju i polityki Unii Europejskiej, umożliwianie bieżącego dialogu z instytucjami UE (Komisją Europejską, Radą Unii Europejskiej, Parlamentem Europejskim) m.in. poprzez organizację spotkań, seminariów, konferencji i udział w konsultacjach prowadzonych przez Komisję Europejską, budzenie refleksji o wyzwaniach zjednoczonej Europy na gruncie Katolickiej Nauki Społecznej, pomoc Kościołowi na Wschodzie, zwłaszcza w perspektywie integracji wschodniej części Europy.  www.comece.eu

EPP – ang. European People’s Party

Europejska Partia Ludowa, partia polityczna, w skład której wchodzą głównie partie proeuropejskie, chadeckie, ludowe, konserwatywno-liberalne i demokratyczne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz szeregu innych państw Europy. Powstała 8 lipca 1976 z inicjatywy Europejskiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej wchodzącej w skład Międzynarodówki Chrześcijańsko-Demokratycznej. W jej skład wchodzą 73 partie członkowskie z 39 krajów, kilkunastu szefów państw i rządów Unii Europejskiej. Rekrutują się z niej liczni członkowie Komisji Europejskiej (w tym Przewodniczący Komisji Europejskiej) oraz obecny Przewodniczący Rady Europejskiej. Reprezentacją EPP w Parlamencie Europejskim, począwszy od I kadencji w 1979, jest Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci); jest ona obecnie największą frakcją parlamentarną.  www.epp.eu

Wydawnictwo „Wokół nas”

Powstało na początku lat 80, jako drugoobiegowe wydawnictwo zajmujące się wydawaniem publikacji zatrzymanych przez cenzurę. W okresie przedakcesyjnym specjalizowało się w wydawnictwach zajmujących się sprawami Śląska oraz integracją europejską, wydając blisko 200 różnego rodzaju publikacji. Dzisiaj zajmuje się publikacjami z zakresu udziału Kościoła w integracji europejskiej oraz jest jednym z wiodących wydawnictw zajmujących się publikacją kalendarzy książkowych.  www.wokolnas.pl