Referenci

Referenci XVI Konferencji

SPKR Bazán José-Luis


dr José-Luis Bazán
Doradca COMECE ds. Migracji, Azylu i Wolno?ci Religijnej

Ur. w 1966 r. w San Sebastian. Uzyska? doktorat na podstawie pracy nt. Praw Cz?owieka w Prawie Mi?dzynarodowym na Uniwersytecie Nawarry , gdzie by? sekretarzem Instytutu Praw Cz?owieka. Jest specjalist? w dziedzinie mi?dzynarodowej i konstytucyjnej ochrony praw cz?owieka. Wyk?ada? w Instytucie Katolickim w Pary?u i na Uniwersytecie Króla Juana Carlosa w Madrycie. Dzi?ki uczestnictwu w wielu konferencjach, np. w Santiago de Chile, Meksyku D.F., Rio de Janeiro i Buenos Aires jego dzia?alno?? akademicka rozwija?a si? równie? w Ameryce ?aci?skiej. Opublikowa? kilka opracowa? i artyku?ów naukowych na temat praw cz?owieka, a w szczególno?ci wolno?ci religijnej, praw dzieci oraz prawa do edukacji. By? równie? doradc? S?du Najwy?szego w Hiszpanii i Europejskiego Trybuna?u Praw Cz?owieka w Strasburgu w sprawach dotycz?cych praw rodzicielskich oraz wolno?? sumienia i religii. Obecnie jest radc? prawnym COMECE ds. Migracji, Azylu i Wolno?ci Religijnej, a tak?e wyk?adowc? Praw Podstawowych na Mi?dzynarodowym Uniwersytecie w La Rioja (Logrono, Hiszpania).

SPKR Bienek Mieczysław gen. drgen. dr Mieczys?aw Bienek

gen. dr Mieczysław Bienek
Genera? Wojska Polskiego w stanie spoczynku

Ur. w 1951 r. w Krapkowicach (woj. opolskie). Absolwent Akademii Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola ?wierczewskiego, i Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii. W 2004 r. obroni? doktorat w zakresie bezpiecze?stwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Cz?onek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego w Warszawie oraz w Waszyngtonie. Profesor wizytuj?cy Kolegium Obrony NATO w Rzymie oraz Narodowego Uniwersytetu Obrony w Waszyngtonie. Od stycznia do lipca 2004 r. dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum-Po?udnie/PKW w Iraku podczas operacji „Iraqi Freedom”. W latach 2007-2009 by? doradc? Ministra Obrony Narodowej Polski. W 2009 bezpiecze?stwa narodowego i strategii wojskowej.

SPKR Bodnar Adam dr


Dr Adam BODNAR
Rzecznik Praw Obywatelskich

Ur. 1977 r. w Trzebiatowie (woj. zachodniopomorskie). W 1999 r. uko?czy? prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2000 r. porównawcze studia prawa konstytucyjnego na Central European University w Budapeszcie. W 2006 r. uzyska? tytu? doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych UW. W latach 90. Anga?owa? si? w dzia?alno?? ruchów antyrasistowskich w Stowarzyszeniu ?Nigdy Wi?cej?. W latach 2010?2015 pe?ni? funkcj? wiceprezesa Helsi?skiej Fundacji Praw Cz?owieka. Jako adiunkt w Zak?adzie Praw Cz?owieka WPiA by? wyk?adowc? na Uniwersytecie Warszawskim. W 2008 r. zosta? ekspertem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, gdzie zaj?? si? doradztwem w zakresie przestrzegania praw cz?owieka w Polsce. Zasiada? w Radzie Ekspertów Europejskiego Instytutu na rzecz Równo?ci P?ci i Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Sprawowa? równie? funkcj? przewodnicz?cego rady programowej Fundacji Panoptykon, prezesa Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Ho?dy. W 2011 r. wyró?niony zosta? Nagrod? Tolerancji przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa. W 2015 r. obj?? stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

SPKR Budniak Jozef ks. prof


ks. prof. dr hab. Józef BUDNIAK
Uniwersytet ?l?ski w Katowicach , by?y Prezydent Mi?dzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej.

Ur. w 1952 r. w Cieszynie. Uko?czy? studia teologiczne w Wy?szym ?l?skim Seminarium Duchownym w Katowicach. Kap?an diecezji bielsko-?ywieckiej, profesor Uniwersytetu ?l?skiego. Prowadzi badania naukowe zwi?zane z teologi? ekumeniczn? i histori? Ko?cio?a ze szczególnym uwzgl?dnieniem problematyki wyznaniowej na terenach ?l?ska Cieszy?skiego i Republiki Czeskiej, jedno?ci chrze?cijan w Europie i wynikaj?cej z niej misji Ko?cio?a, oraz hagiografii i historii Ko?cio?a na ?l?sku, w Czechach i na Morawach. Jako wybitny ekspert w tych obszarach wyda? ponad sto publikacji naukowych i popularno-naukowych. Jest cz?onkiem Mi?dzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej, Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Krajowych Ekumenicznych Dni Biblijnych, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Sekcji Wyk?adowców i Profesorów Ekumenizmu.

SPKR Buzek Jerzy prof.prof. Jerzy Buzek

Prof. dr hab. Jerzy Buzek
Pose? do PE, b. Przewodnicz?cy Parlamentu Europejskiego, b. Premier RP

Ur. w 1940 w ?mi?owicach w by?ej Czechos?owacji. W 1963 r. uko?czy? in?ynieri? chemiczn? na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki ?l?skiej. W 1969 r. otrzyma? tytu? doktora, w 1979 r. doktora habilitowanego, a w 1997 r. tytu? naukowy profesora nauk technicznych. W latach 1980-1986 i po roku 1989 r. dzia?a? w NSZZ ?Solidarno???. W 1997 r. uzyska? mandat pos?a z listy AWS. W latach 1997-2001 pe?ni? funkcj? premiera rz?du koalicji AWS-UW. Za jego rz?dów Polska przyst?pi?a do NATO, rozpocz?to równie? rozmowy nad przyst?pieniem Polski do Unii Europejskiej. Od 2004 r. jest pos?em do Europarlamentu. Od 2009 do 2012 r. pe?ni? funkcj? przewodnicz?cego Parlamentu Europejskiego. By? cz?onkiem Komisji Przemys?u, Bada? Naukowych i Energii oraz Ochrony ?rodowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpiecze?stwa ?ywno?ci. Przewodnicz?cy Komisji Przemys?u, Bada? Naukowych i Energii oraz Konferencji Przewodnicz?cych Komisji Parlamentu Europejskiego. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Orderem Or?a Bia?ego. Doktor honoris causa kilkunastu uczelni.

SPKR Czaczkowska Ewa dr


Dr Ewa CZACZKOWSKA
Historyk, dziennikarka, publicystka, pisarka

Ur. w 1961 r. Uko?czy?a histori? oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W 2013 r. uzyska?a tytu? doktora nauk historycznych. Zosta?a pracownikiem naukowym w Katedrze Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie. Jej dzia?alno?? naukowa obejmuje obszar bada? nad histori? mediów, biografistyk?, medioznawstwem. Jako dziennikarka pracowa?a w latach 1988-1990 w tygodniku ?Zielony Sztandar?, nast?pnie od 1990 do 2013 r. w dzienniku ?Rzeczpospolita?. W 2010 r. za?o?y?a Fundacj? Areopag XXI i zosta?a jej prezesem, a w 2011 r. portal internetowy Areopag21.pl. Wspó?pracuje z tygodnikami ?Go?? Niedzielny?, ?Do Rzeczy?, a tak?e ?Idziemy? oraz kwartalnikiem ?Homo Dei?, a od 2013 r. tak?e z portalem internetowym Stacja7. Wspó?organizowa?a Festiwal Filmów Dokumentalnych ?Kino z dusz??. Jest autork? ksi??ek biograficznych o ks. kard. Stefanie Wyszy?skim, ?w. Faustynie Kowalskiej, b?og. ks. Jerzym Popie?uszce. Za dorobek publicystyczny trzykrotnie zosta?a wyró?niona nagrod? ?Feniks? przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Jest cz?onkiem Mi?dzynarodowej Akademii Bo?ego Mi?osierdzia ,.

SPKR Danilewicz Mykoła ks.


Ks. Myko?a DANILEWICZ
Z-ca Dyrektora Departamentu ds. Wspó?pracy z Ko?cio?ami w Ukrai?skim Ko?ciele Prawos?awnego Patriarchatu Moskiewskiego

Ur. w 1977 r., formacj? teologiczn? odby? w poczajowskim seminarium duchownym. W latach 1998-2003 studiowa? na Moskiewskiej Akademii Duchownej. Studiowa? tak?e w Grecji, W?oszech i Francji. W latach 2004-2007 pracowa? w Departamencie ds. Wspó?pracy z Ko?cio?ami Patriarchatu Moskiewskiego. ?wi?cenia kap?a?skie przyj?? w 2007 r. Od tego czasu zajmuje si? sprawami wspó?pracy z Ko?cio?ami z ramienia Ukrai?skiego Ko?cio?a Prawos?awnego Patriarchatu Moskiewskiego.

SPKR Dziurach Bohdan bp


Bp Bohdan DZIURACH
Sekretarz Synodu Biskupów Ukrai?skiego Ko?cio?a grecko-katolickiego

Ur. w 1967 r. w Horucku (Ukraina). ?wi?cenia kap?a?skie otrzyma? w 1991 r. Ks. Bohdan Dziurach jest biskupem pomocniczym archieparchii kijowskiej oraz biskupem tytularnym Vagady. Od 2006 r. pe?ni funkcj? sekretarza Synodu Biskupów Ukrai?skiej Cerkwi Greckokatolickiej, a od 2009 r. jest kierownikiem administracji Cerkwi.