1 Home ROBOCZY2


 

Podsumowanie XVII Międzynarodowej Konferencji
z cyklu: „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”
DOKĄD ZMIERZA EUROPA

 
Drodzy Państwo!
Dokąd zmierza Europa? Zadane pytanie dotyczy celu, lub przynajmniej kierunku. Etymologicznie Europa wywodzi się z asyryjskiego „ereb” oznaczającego ciemność. Europa to kraj zachodu słońca. W mitologii greckiej Ereb to syn Chaosu i bóg ciemności. Tak też pesymiści widzą przyszłość Europy. Zmierza do upadku. Jest dla nich jak fenicka księżniczka porwana przez Zeusa i dryfująca w nieznanym kierunku na grzbiecie mitycznego byka, który dobrze symbolizuje jedyne kryterium jakie wydaje się być ważne dla świata, mianowicie kryterium wzrostu akcji na giełdzie. Taką wizję dobrze ukazuje dramat teatralny z 1983 roku pod tytułem „Koniec Europy”. Sztuka ukazuje europejski krąg kulturowy jako wspólnotę wartości niszczoną przez zanik poczucia solidarności i międzyosobowych relacji. Przejawem tego jest rozkład języka, który z dialogu przemienia się w monolog.

Jednak optymiści mogą przypomnieć sobie w tym kontekście piękną powieść Hanny Malewskiej pod tytułem „Przemija postać świata”. Jesteśmy w niej świadkami upadku świata starożytnego, z którego w bólach wyłania się nowy świat. Po najeździe Gotów i ostatecznej, wydawałoby się, zagładzie Rzymu, mnich czyta „Pocieszenie filozofii” Boecjusza, a kilku jego towarzyszy przepisuje pracowicie wydobyte z popiołów księgi. Patron Europy, święty Benedykt i jego uczniowie ocalą dawną postać świata w jego najczystszej formie, udowadniając, że uparte budowanie nowego na gruzach starego świata ma sens.

Książka Malewskiej w czasach komunizmu przypominała, że trzech wzgórz stanowiących fundament kultury europejskiej, czyli Golgoty, Akropolu i Kapitolu, nie można tak po prosu zasypać. Do tej klasycznej triady autorzy podręcznika „Podstawy europeistyki” (red. W. Bokajło) dodali jeszcze jeden, czwarty faktor, pisząc, że na Europę składa się „ doskonałość grecka, surowy porządek rzymski, wiara, miłosierdzie i nadzieja chrześcijaństwa, śmiałość barbarzyńców”. Podczas podsumowywanej konferencji dyskusje panelowe krążyły wokół tych czterech podstawowych pojęć należących do fundamentów Europy: jedności związanej z uniwersalizmem greckim, przywództwa opartego na prawie rzymskim, tożsamości płynącej z wiary chrześcijańskiej i pytania o przyszłość, którego postawienie niezmiennie wymaga śmiałości. Istnieje zapewne wiele dróg refleksji nad przyszłością Europy w każdym z tych wymiarów. Skoro jednak w tym roku mija trzydzieści lat od wyniesienia na ołtarze Edyty Stein, którą święty Jan Paweł II uczynił patronką Europy, warto zachęcić do sięgnięcia po głębię myśli tej odważnej kobiety, która jak mało kto w zeszłym wieku potrafiła połączyć bogactwo klasycznej kultury starożytnej oraz współczesnej jej myśli filozoficznej z dziedzictwem judeochrześcijańskim.
 

Na koniec pragnę jeszcze serdecznie podziękować tym wszystkim, dzięki którym możemy się tu wszyscy razem spotkać już po raz siedemnasty. Zacznę od słów uznania dla Ks. Biskupa Tadeusza Pieronka – który od siedemnastu lat szefuje temu przedsięwzięciu. Dziękujemy Księże Biskupie za trud i wysiłek – niech patron Księdza Biskupa – święty Juda Tadeusz, którego wspomnienie dziś w Kościele obchodzimy wyprasza Ekscelencji wszystkie potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo. Tak, Ksiądz Biskup obchodzi dzisiaj imieniny.

Serdecznie dziękuję też Panom – Rafałowi Budnikowi i Michałowi Górze, ponieważ, co zawsze i przy każdej okazji podkreśla Ksiądz Biskup Tadeusz, bez nich nie byłoby tych naszych krakowskich konferencji – to ich wizyta w 2000 roku u ówczesnego rektora naszej Uczelni była iskrą, którą rozpaliła tę inicjatywę. Na ręce Pana Hansa-Gerta Poetteringa – przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera oraz Pani Rii Oomen Ruijten – przewodniczącej Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu – składam gorące podziękowania dla dyrekcji i wszystkich pracowników obu fundacji za wieloletnie zaangażowanie w organizację i powodzenie tych naszych krakowskich spotkań o Kościele i Europie. Bardzo serdecznie też dziękuję Grupie Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim oraz Delegacji Polskiej w Grupie Europejskiej Partii Ludowej – naszym wieloletnim współpartnerom w tym przedsięwzięciu.

Pragnę także bardzo serdecznie podziękować panu Jackowi Krupie – marszałkowi Województwa Małopolskiego za objęcie naszej tegorocznej konferencji swoim patronatem honorowym oraz za zaproszenie wszystkich jej uczestników na uroczystą kolację. Dziękuję panu profesorowi Jackowi Purchli – dyrektorowi międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie za zaproszenie naszej konferencji do siebie – po prawie 10 latach znów wróciliśmy do Krakowa i to na sam Rynek.

Wyrazy wdzięczności kieruję także do Jego Eminencji kardynała Stanisława Dziwisza za przewodniczenie wczorajszej Mszy św. i za homilię a ks. prałatowi Dariuszowi Rasiowi – proboszczowi bazyliki Mariackiej bardzo dziękuję za gościnę. Eucharystię swoim śpiewem uświetnił nasz chór uniwersytecki Psalmodia pod dyrekcją pana profesora Włodzimierza Siedlika a asystę liturgiczną przygotowali alumni Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej – bardzo wszystkim dziękuję.

Dziękuję też panu profesorowi Jackowi Majchrowskiemu – prezydentowi Miasta Krakowa, który od lat z ogromną życzliwością wspiera nas organizacyjnie czy to zapewniając transport czy otwierając dla gości podwoje krakowskich muzeów – podziemia Rynku zachwyciły naszych prelegentów – serdecznie dziękuję Panie Prezydencie. Panu Ahmedowi Majidowi z „Restauracji u Ziyada” pragnę podziękować za zapewnienie uczestnikom przepysznych posiłków. Dziękuję „Tygodnikowi Powszechnemu” za objęcie konferencji swoim patronatem medialnym. Wszystkim Mediom dziękuję za obecność. Za współpracę przy konferencji dziękuję też tłumaczom.

Chcę też ogromnie podziękować naszym wolontariuszom – studentom i doktorantom Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, którzy obsługiwali recepcję konferencyjną i dbali o naszych drogich gości, ale ich praca to nie tylko te dwa konferencyjne dni – to pomoc przy wysyłaniu zaproszeń, przygotowywaniu i pakowaniu materiałów konferencyjnych, list uczestników czy organizowaniu noclegów dla naszych gości – bardzo doceniam Waszą pracę i zaangażowanie.

Dziękuję wreszcie bardzo serdecznie Wam Drodzy Uczestnicy naszej tegorocznej konferencji za obecność i rzeczową, ciekawą dyskusję. Do zobaczenia – mam nadzieję – za rok.

Ks. prof. Wojciech ZYZAK
rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Kraków, 28 października 2017 r.

FOTO GALERIA

Odwiedź nasze profile na portalach społecznościowych      
---------------

fa-twitter fa-twitter-square

Panel title

Panel content.
--------------

WPROWADZENIE

 

Pytanie o przyszłość Europy

Bp prof. Tadeusz Pieronek Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Przyszłość Europy, tej, która się jednoczy, jest od pierwszego zamysłu jej powołania złączona z wielkimi nadziejami, ale także z obawą, że może się to nie udać, albo może doprowadzi do utraty jej tożsamości kulturowej, będącej dorobkiem wieków, co spowodowałoby powstanie nowej struktury europejskich państw, nieprzypominającej w istocie tego, czym była Europa.

Pomysłodawcom i twórcom idei zjednoczonej Europy chodziło o to, by zostać przy tradycyjnej Europie, odbudowywanej po wojnie na fundamencie chrześcijańskim. Skłaniały ich do tego wnioski z tragicznych następstw degradacji człowieczeństwa przez obłędne, nieludzkie ideologie faszyzm i komunizm, dążące do panowania nad światem niszczycielską wojną, ludobójstwem, zsyłkami, łagrami i obozami koncentracyjnymi. Nowa Europa odcinała się od takich metod i pragnęła stworzyć państwom wchodzącym w jej skład przestrzeń szacunku dla godności człowieka, wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa.

W praktyce okazało się, że na pierwszy plan przy jej budowie wysunęły się potrzeby związane z koniecznością wzmocnienia siły gospodarczej, stąd zabiegi o węgiel, stal i atom, wolny rynek, by zrównoważyć, a nawet wyprzedzić w tej mierze siłę Związku Radzieckiego. To dobrze, że zadbano również o dobrobyt ludności, ale brak zagospodarowania sfery duchowej człowieka było błędem tych, którzy mogli o to zadbać, a zwycięstwem tych, którzy celowo chcieli się pozbyć rzekomego obciążenia, jakim dla laickich nurtów kulturowych było chrześcijaństwo, nawet jakikolwiek transcendentny wymiar osoby ludzkiej.

Unia Europejska kieruje się zasadami demokratycznego państwa prawa, oraz wartościami europejskimi. Trzeba mieć świadomość, że wartości europejskie nie są tożsame z wartościami chrześcijańskimi, ponieważ jednak Unia uznaje i chroni wolność religijną, teoretycznie szanuje także wartości chrześcijańskie. Praktyka budzi wiele wątpliwości, bo chociaż Unia nie ma prawa narzucać wierzącym swoich wartości, to niestety, często to robi, co powoduje niesmak i jest ukrytym aktem dyskryminacji.

Unia Europejska jest niewątpliwie w duże mierze udaną próbą integracji, która przyniosła jej obywatelom znaczne korzyści gospodarcze, poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa, nie potrafiła jednak doprowadzić do takiej solidarności, która zapobiegałaby istniejącym jeszcze potrzebom, których zaspokojenie otwarłoby drogę do wzajemnego zaufania i jedności. Kryzysy, jakie dotąd przeżywała Unia, zwłaszcza groźba opuszczenia Unii, co już stało się faktem ze strony Wielkiej Brytanii (Brexit), wypływały często, np. z naruszanie zasad moralnych, z nierównego traktowania państw członkowskich, z poważnego braku precyzyjnego podziału kompetencji poszczególnych organów Unii.

 

Tematyka XVII konferencji krakowskiej, podczas czterech sesji, dotyczy wyzwań, przed jakimi Europa stanęła dzisiaj. Pierwszym z nich jest potrzeba silnego przywództwa w Europie, jego kształtu, odpowiedzi na pytania o słuszność tzw. Europy dwóch prędkości z jej konsekwencjami politycznymi i ekonomicznymi.

Drugim zagadnieniem jest pytanie o możliwość obrony tożsamości europejskiej, odwołującej się do chrześcijaństwa, ponieważ, mimo pewnego osłabienia, nie zatraciło ono swojej wartości i może stanowić dla Europy solidny fundament moralny.

Trzecim tematem konferencji będzie debata o przyszłości Unii Europejskiej, przez ewentualną reformę jej struktur, zmierzających do jej wzmocnienia i większej skuteczności działania.

Podczas czwartej sesji spodziewamy się głębszej refleksji nad skutkami Brexitu, co on przyniesie dla Wielkiej Brytanii i jakie będą jego konsekwencje, polityczne, etyczne i gospodarcze dla Europy i jej przyszłości.

Kraków, 20 maja 2017 r.

REJESTRACJA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REGISTRATION FORM
ANMELDUNGSFORMULAR

Adres do korespondencji / Postal address / Postanschrift

UWAGA / ATTENTION / BEACHTUNG
Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane do prawidłowego zakończenia rejestracji.
The fields marked with an asterisk (*) are required for registration.
Felder mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind für die Registrierung.

Będę uczestniczyć w Konferencji / I will attend the conference / Ich nehme teil am
27.10.2017 r. (Piątek/Friday/Freitag)
28.10.2017 r. (Sobota/Saturday/Samstag)

PROGRAM

Aktualizacja: 19.06.2017 r.

27.10.2017 r. (piątek)

09:30 Rejestracja uczestników

bp prof. Tadeusz Pieronek, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
abp dr Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce
dr Hans-Gert Pöttering, były Przewodniczący PE, Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera
Ria Oomen Ruijten, Prezydent Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu
dr Janusz Lewandowski, Współprzewodniczący Polskiej Delegacji we Frakcji EPL w PE (PO)
Andrzej Grzyb, Współprzewodniczący Polskiej Delegacji we Frakcji EPL w PE (PSL)

10:50 Dokąd zmierza Europa? Antonio Tajani, Przewodniczący PE (przekaz video)
18:30 Msza święta Msza święta w Kościele Mariackim w Krakowie; przewodniczy: kardynał dr Stanisław Dziwisz

28.10.2017 r. (sobota)

09:30 Rejestracja uczestników

JEDNOŚĆ – Konsekwencje Brexitu

WPROWADZENIE Elmar Brok, poseł do PE, członek Komisji Spraw Zagranicznych w PE
DYSKUSJA prof. Maciej Szpunar, Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu
Agata Gostyńska-Jakubowska, Centre for European Reform
bp Donal McKeown, Biskup Derry, Irlandia
dr Rafał Trzaskowski, Wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej
Moderacja Karolina Zbytniewska, Redaktor Naczelna „EurActiv”

12:00 Zakończenie i podsumowanie konferencji Ks. prof. Wojciech Zyzak, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

AKTUALNOŚCI

Jak co roku przygotowaliśmy publikację przedkonferencyjną w której znajdziecie Państwo wprowadzenie do tematyki Konferencji, przydatne informacje dla uczestników oraz podsumowania wszystkich dotychczasowych "krakowskich spotkań". Elektroniczną wersję można pobrać TU.

 

 

Jesteśmy w mediach społecznościowych

Międzynarodowe Konferencje z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej” debiutują w mediach społecznościowych. Wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z obecnością wartości chrześcijańskich w Europie zapraszamy do obserwowania naszych profili:

Facebookhttps://www.facebook.com/KosciolEuropa

Twitterhttps://twitter.com/KosciolEuropa

Noclegi podczas XVII konferencji

W dniach od 26 do 28 października 2017 r. istnieje możliwość skorzystania z płatnych noclegów w centrum miasta zarezerwowanych dla Państwa przez organizatorów.

Hotele są w różnych kategoriach, w cenie od 70 do 440 zł za noc. Ilość miejsc hotelowych jest ograniczona, decyduje kolejność dokonania rezerwacji i opłacenia noclegów. Ostateczny termin rezerwacji upływa 10 września 2017 r.

Informacji w sprawach rezerwacji udziela:
Magdalena Ficoń
tel. +48 509 465 581
email: noclegi@kosciol-europa.org.pl lub poprzez formularz KONTAKT

Rejestracja na XVII konferencję

Na stronie głównej udostępniony został formularz rejestracyjny na XVII Międzynarodową Konferencję z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”. 

Zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa. Ilość miejsc jest ograniczona, o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.

Ewentualne pytania w sprawie rejestracji można kierować poprzez formularz KONTAKT lub na adres zgloszenia@kosciol-europa.org.pl.

Nowa strona internetowa Konferencji

Witamy na nowej, odświeżonej stronie internetowej Międzynarodowych Konferencji z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”.

Nowa strona to nie tylko całkowicie zmieniona szata graficzna. Została także przebudowana jej struktura, dzięki czemu zyskujecie Państwo łatwy i szybki dostęp do najważniejszych informacji o tegorocznej konferencji. W zakładce POPRZEDNIE KONFERENCJE znajdziecie Państwo informacje o wszystkich poprzednich konferencjach – podsumowania, galerie fotografii, nagrania oraz publikacje. Niektóre podstrony są jeszcze uzupełniane o treści archiwalne.

Sukcesywnie będziemy dodawać nowe treści i wdrażać kolejne funkcjonalności. Od teraz możliwe jest również wygodne przeglądanie witryny na urządzeniach mobilnych.

Uwagi, opinie i zapytania prosimy kierować poprzez formularz KONTAKT. Zapraszamy do ponownych odwiedzin.

Kontakt

Proszę wybrać zagadnienie.
Wiadomość zostanie skierowana do odpowiedniej osoby.
 
 

Zamów nasz newsletter, aby otrzymywać aktualne informacje o Konferencji.

MIEJSCE

W samym sercu Krakowa

logo_mck
Międzynarodowe Centrum Kultury
Kraków, Rynek Główny 25
mck_kamienica_pod_kruki-2_detail

ORGANIZATORZY

Współorganizatorzy

Patronat honorowy: Jacek Krupa - Marszałek Województwa MałopolskiegoLOGO-Małopolska
Patronat medialny: LOGO-TP